Vítejte v našem fotbalovém klubu!

Jsme hrdí, že Vás můžeme pozvat do našeho komunitního fotbalového klubu. U nás najdete místo pro všechny, bez ohledu na věk a úroveň dovedností. Chceme, aby fotbal byl především zábavný a propojoval lidi se stejným zájmem – láskou k fotbalu!

Proč si vybrat náš klub?

  • Široké věkové rozpětí: Nabízíme týmy pro nejmenší fotbalisty v MINI přípravce až po dospělé hráče v A týmu.
  • Nezávislost na výkonnosti: Nejsme výkonnostním oddíl, a proto klademe důraz na to, aby si každý u nás užíval fotbal bez ohledu na výsledky.
  • Přátelská atmosféra: Vytváříme prostředí, kde si hráči navzájem pomáhají, podporují se a vytvářejí nová přátelství
  • Pravidelné tréninky a zápasy: Trénujeme vždy v úterý a ve čtvrtek, zápasy pak hrajeme dle rozlosování soutěže.
  • Zážitky mimo hřiště: Pořádáme různá soustředění a zábavné akce pro všechny naše hráče a jejich rodiny.

Staňte se součástí našeho klubu!

Pokud máte zájem stát se členem našeho klubu, máte několik možností, jak se k nám připojit. Můžete buď vyplnit a odeslat následující formulář, nebo vyplnit náš registrační lístek a donést nám ho osobně na trénink či zápas. Těšíme se na setkání s Vámi!

Osobní informace hráče
Adresa tvralého bydliště
Kontaktní informace na rodiče
Stačí vyplnit pouze jednoho z rodičů
Kontaktní informace matky
Kontaktní informace otce
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu TJ Paramo Pardubice (dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje : jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu,u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelemvedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu TJ Paramo Pardubice (dále jen „Správce“),

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje fotografie,videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích,prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail, rodné číslo,za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

/p>Souhlasím,aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto registračního formuláře není žadatel automaticky přijat. Vaši žádost stále musí schválit trenér příslušný k dané věkové kategorii.